Prezentare/Istoric facultate

Facultatea de Inginerie  şi Informatică a Universităţii "Spiru Haret" este continuatoarea Facultătii de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii "Spiru Haret".

Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii "Spiru Haret" este continuatoarea Facultătii de  Matematică, Informatică şi Ştiinţele Naturii ca urmare a Hotărârii nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Baza legală a programelor de studii organizate de Universitatea SPIRU HARET și facultate (sub diversele ei denumiri) de-a lungul anilor o reprezintă paginile din Monitorul Oficial al României. Extrase din acest document sunt disponibile aici.

Intreaga comunitate academică respectă legislatia in vigoare: Legea educatiei nationale, carta universitătii, regulamentele specifice, codul drepturilor si obligatiilor studentului etc.

- Legea învățământului superior

- Carta Universitatii Spiru Haret

- Codul drepturilor si obligatiilor studentului

 

Programe de studii 

Program Obiective Profesii Competenţe

Informatică (licenţiat, 3 ani)

Misiunea programului de studiu Informatică, privitǎ în contextul domeniului de studii universitare Informatică, constă în formarea de specialişti într-un domeniu de vârf, prin aplicarea metodelor didactice şi de cercetare ştiinţificǎ bazate pe o curriculǎ academicǎ adaptatǎ necesitǎţilor de pe piaţa muncii.

Misiunea didactică și de cercetare a programului de studii este în concordanță cu misiunea Universității Spiru Haret. 

În domeniul activităţii didactice obiectivele principale sunt:

- asigurarea dobândirii cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate într-un sistem operaţional care să asigure competenţa profesională şi socială, la nivel naţional (CNC – Codul Naţional al Calificărilor) şi internaţional (CISO – Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor), respectiv RNCIS – registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.

- formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile specializării, corespunzătoare nivelului actual acceptat pe plan european.

. În domeniul activităţii de cercetare:

- Dobândirea abilităţilor şi experienţei necesare lucrului în echipă pentru soluţionarea problemelor din domeniul informaticii;

- Asigurarea necesarului de specialişti în informatică pentru unităţile economice din zonă, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor;

- Crearea condiţiilor adecvate pentru cooperarea cu alte universităţi şi instituţii, respectiv unităţi economice de profil din ţară şi străinătate, în vederea promovării şi valorificării rezultatelor activităţilor de cercetare în informatică.

În domeniul activităţii de pregătire continuă:

- Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II (master) în domeniul Informatică;

- Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea pregatirii prin cursuri postuniversitare în domeniile „Informatica” sau „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”.

- Model supliment la diploma de licență

- Acces la materiale specifice

O1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului informatic;

O2. Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare şi a mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicaţiilor informatice;

O3. Utilizarea tehnologiilor informatice moderne pentru transmiterea şi procesarea informaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date;

O4. Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru evaluarea aplicaţiilor informatice.

Analist - 251201

Analist

Programator - 251202

 programator

Inginer de sistem în informatică - 251203

Administrator baze de date - 252101

 adminBD

Administrator de rețea de calculatoare - 252301

 AdminRetele

Profesor în învățământul gimnazial - 233002 

Asistent de cercetare în informatică - 214918

Competenţe profesionale:

CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt
CP2. Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice.
CP3. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale
CP5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
CP6. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare

Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice (Master; 2 ani)

 - Model supliment la diploma de master

- Acces la materiale specifice

 

O1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor moderne, teoriilor recente şi metodelor de bază ale ingineriei sistemelor informatice

O2. Utilizarea metodologiilor moderne de dezvoltare software, mecanismelor de specificare şi a mediilor de dezvoltare pentru realizarea sistemelor informatice în context distribuit

O3. Utilizarea tehnologiilor informatice moderne pentru transmiterea şi procesarea sigură a informaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date avansate

O4. Utilizarea de standarde și metodologii în ingineria software și în dezvoltarea aplicațiilor multimedia.

O5. Dezvoltare de proiecte informatice inovative în context antreprenorial

Proiectant sisteme informatice - 251101

251101

Programator de sistem informatic - 251204

Analist

Inginer de sistem software - 251205

 251205

Manager de proiect informatic - 251206

251206

Profesor în învățământul liceal, postliceal - 233001

Cercetător în informatică - 214917

Competenţe profesionale:
CP1. Operarea cu concepte şi metode ştiinţifice în domeniul procesării informaţiei în sisteme distribuite
CP2. Dezvoltarea de concepte teoretice şi de metode practice vizând procesul de dezvoltare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice
CP3. Procesarea avansată a informaţiei folosind tehnologii Grid, Cluster și Cloud Computing
CP4. Realizarea de proiecte informatice în context interdisciplinar
CP5. Conceperea, proiectarea şi implementarea sistemelor informatice hybride (mobile, desktop)
CP6. Managementul calităţii şi securităţii sistemelor informatice distribuite

Competenţe transversale:

CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul ştiinţific - profesional, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
CT2 Desfăşurarea eficientă a activităţlor organizate într-o echipă interdisciplinară prin asumarea unor funcţii de execuţie şi conducere, cu dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.
CT3 Elaborarea proiectului propiu de dezvoltare profesională; utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor, de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi în limba engleză.