Prezentare/Istoric facultate

Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii "Spiru Haret" este continuatoarea Facultătii de  Matematică, Informatică şi Ştiinţele Naturii ca urmare a Hotărârii nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Intreaga comunitate academică respectă legislatia in vigoare: Legea educatiei nationale, carta universitătii, regulamentele specifice, codul drepturilor si obligatiilor studentului etc.

- Legea educatiei nationale

- Carta Universitatii Spiru Haret

- Regulamentul privind activitatea profesională a studentilor

- Codul drepturilor si obligatiilor studentului

 

 

Programe de studii 

Program Obiective Profesii Competenţe
Informatică (licenţiat, 3 ani)

O1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului informatic;

O2. Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare şi a mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicaţiilor informatice;

O3. Utilizarea tehnologiilor informatice moderne pentru transmiterea şi procesarea informaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date;

O4. Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru evaluarea aplicaţiilor informatice.

Administrator baze de date - 252101;
Administrator de retea de calculatoare - 252301; 
Analist - 251201; 
Asistent de cercetare în informatica - 214918; 
Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; 
Programator - 251202; 
Proiectant sisteme informatice - 251101

Competenţe profesionale:

CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt
CP2. Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice.
CP3. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale
CP5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
CP6. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare

Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională