Prezentare/Istoric facultate

Facultatea de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii "Spiru Haret" este continuatoarea Facultătii de  Matematică, Informatică şi Ştiinţele Naturii ca urmare a Hotărârii nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017.

Facultatea de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Naturii a luat fiinţă la 01.10.2015 prin unirea Facultăţii de Matematică şi Informatică cu Facultatea de Geografie, pe baza Hotărârii Senatului Universităţii Spiru Haret, nr. 443 din 29.09.2014.

Facultatea de Matematică şi Informatică a fost autorizată să funcţioneze prin Hotărârea de Guvern 294/16.06.1997 publicată în Monitorului Oficial al României nr. 130/25.06.1997 p.I şi reconfirmată prin H.G. nr.410/25.09.2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 313/13.05.2002 p.I.

Facultatea de Geografie s-a înfiinţat în anul 1996, pentru a pregăti licentiaţi în geografie, care să lucreze în învăţământ şi/sau în unităti de cercetare, de monitorizare a calităţii factorilor de mediu, în reţeaua hidro-meteorologică, în unităţi de turism ş.a.

Baza legală a funcţionării facultăţii pentru anul universitar 2016-2017 o reprezintă H.G. nr. 376/2016: Geografia turismului (Autorizat, 3 ani, 180 de credite, 75 locuri IF), Geografia turismului (Autorizat, 3 ani, 180 de credite, 75 locuri IFR), Geografie (Acreditat, 3 ani, 180 de credite, 75 de locuri IF), Geografie (Acreditat, 3 ani, 180 de credite, 75 de locuri ID), Informatică (Acreditat, 3 ani, 180 de credite, 100 de locuri IF), respectiv Tehnologia Informaţiei (Autorizat, 4 ani, 240 de credite, 60 locuri IF).

Intreaga comunitate academică respectă legislatia in vigoare: Legea educatiei nationale, carta universitătii, regulamentele specifice, codul drepturilor si obligatiilor studentului etc.

- Legea educatiei nationale

- Carta Universitatii Spiru Haret

- Regulamentul privind activitatea profesională a studentilor

- Codul drepturilor si obligatiilor studentului

 

 

Programe de studii 

Program Obiective Profesii Competenţe
Tehnologia Informaţiei (inginer, 4 ani)


O1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului "Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei";

O2. Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare hardware şi software precum şi a uneltelor pentru proiectarea şi implementarea solutiilor hardware şi software;

O3. Utilizarea tehnologiilor moderne pentru transmiterea şi procesarea informaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date;

O4. Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru testarea şi evaluarea sistemelor hardware şi software.

Administrator baze de date - 252101;
Administrator de retea de calculatoare - 252301; 
Administrator de retea de telefonie voip - 252302; 
Analist - 251201; 
Asistent de cercetare în calculatoare - 215237; 
Asistent de cercetare în comunicatii - 215228; 
Asistent de cercetare în informatica - 214918; br> Designer instructional - 235904; 
Designer pagini web (studii superioare) - 216610; 
Dezvoltator de e-learning - 235905; 
Inginer de sistem software - 251205; 
Inginer de sistem în informatica - 251203; 
Inginer proiectant comunicatii - 215310; 
Inginer sisteme de securitate - 215222; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;
Programator - 251202; 
Programator de sistem informatic - 251204; 
Proiectant inginer de sisteme si calculatoare - 215214;
Proiectant sisteme informatice - 251101; 
Specialist în domeniul proiectarii asistate pe calculator - 251401;
Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice - 251402.

Competenţe profesionale:

CP1. Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii
CP2. Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
CP3. Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
CP4. Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de programare
CP5. Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii
CP6. Utilizarea sistemelor inteligente

Competenţe transversale:

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei.
CT2. Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu prelucrarea diferitelor roluri în echipa şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris , în limba româna şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
CT3. Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.

Informatică (licenţiat, 3 ani)

O1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului informatic;

O2. Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare şi a mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicaţiilor informatice;

O3. Utilizarea tehnologiilor informatice moderne pentru transmiterea şi procesarea informaţiilor, precum şi gestionarea bazelor de date;

O4. Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru evaluarea aplicaţiilor informatice.

Administrator baze de date - 252101;
Administrator de retea de calculatoare - 252301; 
Analist - 251201; 
Asistent de cercetare în informatica - 214918; 
Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; 
Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; 
Programator - 251202; 
Proiectant sisteme informatice - 251101

Competenţe profesionale:

CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt
CP2. Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice.
CP3. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar
CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale
CP5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
CP6. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare

Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională

Geografie (licenţiat, 3 ani)


 O1. Pregătirea de specialişti cu studii superioare capabili să activeze în învăţământul preuniversitar şi în alte domenii, legate de cunoaşterea, conservarea şi protecţia mediului, de valorificarea potenţialului turistic, să fie integraţi în unele institute de cercetare şi proiectare, instituţii cu profil geografic, speologic, hidro-meteorologic, agenţi de protecţia mediului ş.a. 

O2. Promovarea inovaţiei şi creativitatii, dezvoltarea cercetarii ştiinţifice proprii (inclusiv în cadrul granturilor câştigate de cadre didactice ale facultăţii, în colaborare cu instituţii de profil din ţară (Institutul de Speologie, Agenţia Naţională de Meteorologie, Institutul de Geografie, Institutul de Geologie etc.) şi străinătate.

O3. Afirmarea performanţelor ştiinţifice ale personalului didactic şi ale studenţilor prin publicarea rezultatelor în Analele Universităţii Spiru Haret – Seria Geografie, în alte reviste de specialitate şi prin organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (de exemplu Simpozionul Internaţional de Geografie „Landscapes: perception, understanding, awareness and action”).

Profesor in invatamantul gimnazial - 233002; 
Meteorolog - 211201; 
Climatolog - 211203; 
Asistent meteorolog - 211206; 
Referent de specialitate pedolog - 211420; 
Hidrolog - 211424; 
Pedolog - 211425; 
Geograf - 263202; 
Cartograf - 216501; 
Administrator de risc - 2412409; 
Asistent de cercetare in meteorologie - 211210; 
Asistent de cercetare in geografie - 263213; 
Agent de turism - 422102; 
Ghid de turism - 511301; 
Ghid de turism montan, drumetie montana - 511304: 
Ghid habitat natural flora, fauna - 511306; 
Ghid montan - 511311; 
Ghid turism ornitologic - 511307; 
Ghid turism speologic - 511308; 
Ghid de turism sportiv - 511310; 
Ghid obiectiv cultural - 511312; 
Ghid de turism ecvestru - 511309, 
Custode arii protejate - 511316.

Competenţe profesionale:

CP1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice naturale şi antropice.
CP2. Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrare a datelor provenite din diverse surse. 
CP3. Realizarea de materiale grafice specifice.
CP4. Elaborarea unor studii si proiecte de specialitate.
CP5. Valorificarea rezultatelor obtinute din analize, studii si proiecte geografice.
CP6. Asigurarea asistentei profesionale in diferite arii geografice.

Competenţe transversale:
CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continua în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii.