Aplicații informatice de tip CAD (Computer Aided Design) pentru eficientizarea activităţii de producție/ fabricație a întreprinderilor

 

 

1. Instituţia organizatoare

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Inginerie și Informatică
Departamentul de Inginerie și Informatică
Coordonator program: Conf. univ. dr. Mihăilescu Marius Iulian

2. Denumirea programului

APLICAȚII INFORMATICE DE TIP CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII DE PRODUCȚIE/ FABRICAȚIE A ÎNTREPRINDERILOR

3. Specializarea

Informatică

4. Tipul programului

Program de formare și dezvoltare profesională continuă

5. Grupul ţintă căruia i se adresează programul

Absolvenți ai unor programe de licență de scutră/ lungă durată- cu diplomă de licență

6. Obiectivele programului

O1 Însușirea de către cursanţi a metodelor specifice modelării 2D și 3D, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator

O2 Cunoaşterea principalelor caracteristici şi problematici ale sistemelor CAD şi a beneficiilor utilizării acestora în automatizarea proceselor de fabricație

O3 Dezvoltarea deprinderilor de configurare, utilizare sisteme CAD orientate pe domenii aplicative.

7. Forma de învăţământ

ID

8. Numărul de credite transferabile

5 credite

9. Durata programului (în număr de semestre)

128 ore repartizate în 4 module timp de 4 săptămâni fiecare- 16 săptămâni

10. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului

Începând cu anul universitar 2022-2023

11. Temeiul legal al organizării programului

ORDIN Nr. 4750/2019 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior

ORDIN Nr. 3063/2020 din 16 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019

12. Numărul locurilor solicitate

100

13. Limba de predare

Română

14. Criterii de selecţie pentru admitere

Admitere-probă scrisă de testare a aptitudinilor de gândire logică- chestionar de admitere; La înscriere cursanţii vor face dovada absolvirii unui program de licență (studii superioare scurtă/ lungă durată cu diploma de licență)

15. Taxă / cursant

1250 RON/ program (250 lei/ 1 punct de credit)

16. Modalitatea de finalizare

Examen de certificare a competențelor profesionale

17. Actul de studii eliberat cursantului

Certificat de atestare a competențelor profesionale însoţit de un supliment descriptiv

18. Titlul acordat / denumirea calificării / competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul calificării

Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator

19. Ocupaţiile sau debuşeele profesionale vizate de calificarea academică şi / sau profesională

2514 / Programator de aplicatii pentru calculator (ESCO)

251401 - Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator