In atentia studentilor care au sustinut restante

Lista studentilor care in perioada 5-9 septembrie 2016 au sustinut si nu au promovat examene la urmatoarele discipline:

Algoritmi si programare

Cotet Sorin

 

Structuri de date

Cotet Sorin

Frona Ciprian

Corlan Doru Emil

Legitimatii de transport

ANUNŢ

STUDENŢII ANULUI I NĂSCUŢI ÎNTRE ANII 1990-1997 (CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 26 DE ANI) SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA SECRETARIAT PENTRU A-ŞI RIDICA LEGITIMAŢIA DE TRANSPORT (valabilă pentru reducere transport la abonamentele RATB şi METROREX) ŞI CARNETELE DE CUPOANE CFR (valabile pentru călătoria pe calea ferată cu reducere 50%; pentru anul 2015 – 6 călătorii şi pentru anul 2016 – 24 călătorii).

Secretariat FMISN

Tehnologia informaţiei - Competenţe şi calificări

Grupe de studii         Taxe de scolarizare

Misiunea programului de studii/ specializării

Misiunea programului de studiu Tehnologia Informaţiei, privitǎ în contextul domeniului de studii universitare Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, constă în formarea de specialişti într-un domeniu de vârf, prin aplicarea metodelor didactice şi de cercetare ştiinţificǎ bazate pe o curriculǎ academicǎ adaptatǎ necesitǎţilor de pe piaţa muncii. Orientarea programului educaţional vizează dobândirea de competenţe profesionale şi transversale în specializarea Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei – Tehnologia informaţiei.

Obiectivele programului de studii

a) Dobândirea cunoştinţelor fundamentale din domeniul de studii calculatoare şi tehnologia informaţiei care să asigure înţelegerea, punerea în aplicaţie şi crearea de noi cunoştinţe în activitatea inginerească din domeniu.
b) Dobândirea cunoştinţelor inginereşti de bază în specialitatea tehnologia informaţiei care să permită utilizarea metodelor moderne de analiză şi sinteză ale informaticii, exploatarea şi gestionarea sistemelor electronice de prelucrare şi transmitere a informaţiei, familizarea cu cele mai noi realizări hardware şi software existente în practică:

 • Analiza şi proiectarea sistemelor de calcul pe partea de hardware;
 • Utilizarea mediilor şi tehnologiilor de programare şi proiectare software;
 • Proiectarea şi exploatarea bazelor de date;
 • Implementarea şi utilizarea reţelelor de calculatoare şi a tehnicilor de comunicaţie;
 • Elaborarea şi administrarea de aplicaţii pe internet;
 • Managementul financiar al proiectelor din domeniul tehnologiei informaţiei;
 • Managementul securităţii sistemului IT.

c) Dobândirea cunoştinţelor din domenii conexe tehnologiei informaţiei, care sunt necesare desfăşurării unei activităţi de înalt profesionalism;
d) Dobândirea capacităţii de comunicare eficientă, inclusiv într-o limbă străină, pe subiecte proprii domeniului de tehnologia informaţiei;
e) Dobândirea abilităţilor şi experienţei necesare lucrului în echipă pentru soluţionarea problemelor tehnice din domeniul tehnologiei informaţiei;
f) Asigurarea necesarului de specialişti în tehnologia informaţiei pentru unităţile economice din zonă, capabili de a se adapta schimbărilor rapide tehnologice care vor avea loc în viitor;
g) Crearea condiţiilor adecvate pentru cooperarea cu alte universităţi şi instituţii, respectiv unităţi economice de profil din ţară şi străinătate, în vederea promovării şi valorificării rezultatelor activităţilor de cercetare şi tehnologia informaţiei;
h) Asigurarea pregătirii necesare pentru continuarea studiilor superioare în ciclul II (master) în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Competenţe care se vor dobândi la finalizarea studiilor:

Competenţe profesionale:

CP1. Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii.

CP2. Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii.

CP3. Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor

CP4. Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de programare.

CP5. Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii.

CP6. Utilizarea sistemelor inteligente.

Competenţe transversale:

CT1. Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei.

CT2. Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu prelucrarea diferitelor roluri în echipa şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris , în limba româna şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

CT3. Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură organizaţională.

Finalităţi

-Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă vor accesa următoarele ocupaţii posibile conform Clasificării Ocupaţiilor din România-ISCO-08.

 • Profesor în învăţământul gimnazial-liceal; 2320
 • Analist; 251201
 • Programator; 251202
 • Proiectant sisteme informatice; 251101
 • Consultant de informatică; 251901
 • Administrator de reţea de calculatoare; 252301
 • Administrator de reţea de telefonie VOIP; 252302
 • Administrator baze de date; 252101
 • Inginer de sistem software; 251205
 • Specialist in procedură si instrumente de securitate a sistemelor informatice; 251402

Programul audientelor conducerii Facultatii de Matematica, Informatica si Stiintele Naturii - 2015-2016

Semestrul 1

Semestrul 2

Consultatii 2015-2016

Program consultatii semestrul 1

Program consultatii semestrul 2

Lista indrumatorilor de an

Indrumatori de an 2015-2016