Reluarea studiilor după o eventuală întrerupere, la cerere, sau exmatriculare, respectiv continuarea studiilor desfășurate la o altă Universitate, la programul de studii Informatică se realizează conform procedurii de echivalare a situației școlare.

Calendarul depunerii cererilor (https://misn-b.spiruharet.ro/formulare-tipizate): 6 - 27 Septembrie 2021

Întrunirea Comisiei de echivalare: 28 Septembrie 2021

Avizarea fișelor de echivalare la nivelul Departamentului: 29 Septembrie 2021

Aprobarea fișelor și a cererilor de continuare de către Consiliul Facultății și Decan: 30 Septembrie 2021

Important!

0! Posibilități de plată a taxelor https://misn-b.spiruharet.ro/472-anunt-posibilitate-plata-online

1. Studenții care depun cereri vor prezenta și situația școlară, în original, pe ani de studii, emisă de Universitatea de la care provin.

2. Studenții vor prezenta, odată cu cererea, și fișele de disciplină/programele analitice pentru disciplinele promovate ce urmează a fi echivalate. Se va verifica numărul orelor de curs, seminar/laborator/proiect, numărul creditelor alocate, competențele dobândite precum și conținutul tematic.

3. Disciplinele se echivalează indiferent dacă au fost studiate ca discipline obligatorii, opționale sau facultative.

4. Pentru înmatriculare în an superior, trebuie acumulate minim 30 ECTS pentru fiecare din anii anteriori promovați cu discipline echivalate.

5. Disciplinele neacoperite prin transfer de credite se constituie ca diferențe în sarcina studentului, urmând ca acesta să obțină creditele aferente disciplinelor respective prin frecventarea și promovarea acestora, în plus față de activitățile curente.